×

Privātuma Politika

Vispārīgie noteikumi

Tālāk aprakstītā privātuma politika apraksta, kā SIA “Hair Di” (turpmāk saukti arī – “mēs” vai “4HAIR.LV”) iegūst, apstrādā un glabā personas datus, ko 4HAIR.LV interneta veikals iegūst no saviem klientiem un personām, kas apmeklē interneta mājaslapu (turpmāk saukti – “Jūs”).

 

Privātuma politika izveide ir veikta ievērojot personas datu apstrādes principus, kas iekļauti Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulā Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.

 

Personas dati ir jebkura informācija attiecībā uz identificētu vai identificējamu fizisku personu. Apstrāde ir jebkura ar personas datiem saistīta darbība, piemēram, iegūšana, ierakstīšana, pārveidošana, izmantošana, skatīšana, dzēšana vai iznīcināšana.

Datu pārzinis

Jūsu personas datu pārzinis ir SIA “Hair Di”, uzņēmuma Reģ. Nr. 40103243724.

 

E-pasts: info@4hair.lv, 4hair@4hair.lv

Tālruņa numurs: +371 67676712

Personas datu iegūšana, apstrāde un glabāšana

Personu identificējošu informāciju mēs iegūstam, apstrādājam un glabājam, galvenokārt izmantojot internetveikala vietni, e-pastu vai online saziņas formu.

 

Apmeklējot un izmantojot internetveikalā sniegtos pakalpojumus, Jūs piekrītat, ka jebkura sniegtā informācija tiek izmantota un pārvaldīta atbilstoši privātuma politikā noteiktajiem nolūkiem.

Kādi personas dati tiek apstrādāti un to nolūks

Izmantojamie dati

Nolūks

Pamatinformācija (vārds, uzvārds, e-pasts)

Tai skaitā no trešajām pusēm, ja izlemjat pievienoties ar savu  Facebook, Google vai Instagram kontu.

• Šie dati ir nepieciešami reģistrācijai  interneta veikalā un autentifikācijai tālākai mājaslapas izmantošanai.

• Jūsu pamatinformācija ir nepieciešama pasūtījumu veikšanai un identificēšanai neskaidrību gadījumā.

• E-pasts var tikt izmantots saziņai ar Jums un mārketinga materiālu izsūtīšanai, ja esat tādai pierakstījušies.

• Pamatinformācija var tikt ievākta, ja veicat pasūtījumu pa e-pastu vai tālruni.

Tālruņa numurs

• Jūsu tālruņa numurs ir nepieciešams saziņai ar Jums, piegādes organizēšanai, kā arī informācijas apmaiņai par pasūtījuma statusu vai izmaiņām.

Dzīvesvietas un/vai piegādes adrese

• Dati ir nepieciešami efektīvai pasūtījuma piegādei un tā organizēšanai, kā arī rēķina izrakstīšanai.

Maksājuma informācija

• Nepieciešama maksājumu pieņemšanai vai naudas atgriešanas gadījumā.

Komunikācijas vēsture

Klientu apkalpošanas nolūkos, lai nodrošinātu kvalitatīvāku apkalpošanu.

Pasūtījumu vēsture

• Nepieciešama finanšu uzskaites nolūkiem, kā arī līgumsaistību izpildei – garantijas serviss, klientu apkalpošana.  

Informācija par Jūsu iekārtu

(interneta protokola (IP) adrese un iekārtas tips, Jūsu atrašanās vietas dati, kā arī informācija par to)

• Mājaslapas pilnveidošanai un uzlabošanai, kā arī, lai aizsargātu 4HAIR.LV mājaslapu un Jūs kā klientu.

Visi iepriekš norādītie Personas dati

• Normatīvo aktu prasību izpildīšanai, tostarp, bet ne tikai informācijas sniegšanai valsts iestādēm.

Papildus iepriekšminētajam, mums ir tiesības pārbaudīt iesniegto datu precizitāti, izmantojot publiski pieejamos reģistrus. 

Datu nodošana trešajām personām

Jūsu dati var tikt nodoti trešajām personām pakalpojumu sniegšanas ietvaros, taču tie tiek izpausti tikai būtiskos gadījumos.

 

Apakšuzņēmēju piesaistes gadījumā mēs veiksim visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka mūsu datu apstrādātāji nodrošina personas datu konfidencialitāti.

 

Finanšu darījumus, kas saistīti ar preču iegādi mūsu tīmekļa vietnē, var apstrādāt mūsu maksājumu pakalpojumu sniedzēji. Mēs kopīgojam Jūsu darījumu informāciju ar mūsu maksājumu pakalpojumu sniedzējiem tikai tiktāl, cik tas nepieciešams Jūsu maksājumu, atmaksas un sūdzību vajadzībām.

 

Personas dati var tikt nodoti kompetentajām valsts varas un pārvaldes iestādēm, tostarp tiesībsargājošajām iestādēm, piemēram, policijai vai citām uzraudzības iestādēm, bet tikai nepieciešamības gadījumā un saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto tiesisko kārtību.

Personas datu apstrādes tiesiskie pamati

Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a), b), c) un f) apakšpunkts:

 

a) datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;

 

b) apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;

 

c) apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;

 

f) apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns.

Mārketinga paziņojumi

Izvēloties pierakstīties mūsu mārketinga paziņojumiem (pierakstoties mājaslapā vai arī savā profilā), Jūs saņemsiet mārketinga paziņojumus, informatīvos materiālus par jaunumiem un akcijām.

 

Jūs jebkurā brīdī varat atteikties no tiešā mārketinga paziņojumiem, kurus sūta 4HAIR.LV. To varat izdarīt:

 

• sazinoties ar mums pa e-pastu - info@4hair.lv - vai izmantojot atsaukšanas saiti informatīvajā materiālā, kas nosūtīts Jums pa e-pastu.

 

• sazinoties ar mums pa telefonu +371 67676712 vai arī online saziņas formā.

Jūsu tiesības

Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Latvijas Republikas tiesību aktiem Jums ir tiesības:

 

• Saņemt skaidru un saprotamu informāciju par to, kas apstrādā Jūsu datus, kādi dati tiek apstrādāti, kāds ir apstrādes mērķis, tiesiskais pamats, un citu informāciju skaidrā un saprotamā valodā;

 

• Piekļūt saviem personas datiem, saņemt informāciju par to apstrādi, kā arī pieprasīt Jūsu personas datu kopiju;

 

• Pieprasīt labot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus;

 

• Dzēst savus personas datus (“tikt aizmirstam”), izņemot gadījumus, kad likums pieprasa saglabāt datus;

 

• Atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu personas datu apstrādei;

 

• Ierobežot savu datu apstrādi – tiesības pieprasīt, lai mēs īslaicīgi pilnībā pārtraucam apstrādāt visus Jūsu personas datus.

Mūsu mājaslapa izmanto sīkdatnes

Vairāk par mūsu sīkdatņu politiku ir iespējams izlasīt mūsu lapā – Sīkdatņu politika.

Personas datu apstrādes termiņš

Jūsu dati tiek apstrādāti tādā apjomā, cik ir saprātīgi nepieciešams atkarībā no konkrētā datu apstrādes nolūka, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu noteikumus.

4HAIR.LV  glabā un apstrādā Jūsu personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no zemāk norādītajiem kritērijiem:

 

• Personas dati nepieciešami tiem nolūkiem, kam tie saņemti;

 

• Kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 4HAIR.LV un/vai Jūs var realizēt savas leģitīmās intereses, kā piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā;

 

• Juridisks pienākums datus glabāt, kā piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu;

 

• Kamēr ir spēkā Jūsu piekrišana attiecīgajai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits personas datu apstrādes likumīgs pamats.

 

Izbeidzoties šajā punktā minētajiem kritērijiem, izbeidzas arī Jūsu personas datu glabāšanas termiņš un visi attiecīgie personas dati tiek neatgriezeniski izdzēsti no datoru sistēmām un elektroniskajiem dokumentiem, kas saturējuši attiecīgos personas datus vai arī šie dokumenti tiek anonimizēti.

Izmaiņas Privātuma Politikā

Privātuma politika tiek regulāri atjaunota un visas tajā veiktās izmaiņas būs apskatāmas šajā lapā.

 

SIA “Hair Di” privātuma politika stājās spēkā un pēdējo reizi tika atjaunota 19.08.2022.

Autorizēties

Menu

Mans Vēlmju saraksts0

Jūsu grozs

Jūsu grozā vairs nav preču